منم میمیرم

منم میمیرم

دختره از پسره پرسید:"من خوشگلم؟"

پسره گفت:"نه"

دختره گفت:"دوستم داری؟"

پسره گفت:"نوچ!"

دختره گفت:"اگه من بمیرم،برام گریه می کنی؟"

پسره گفت:"اصلا"

دختره اشک تو چشماش جمع شد و هیچی نگفت...

پسره بغلش کرد و گفت:

"تو خوشگل نیستی...زیباترینی...

تو رو دوست ندارم...عاشقتم...

اگه تو بمیری گریه نمی کنم،چون...منم میمیرم...

/ 0 نظر / 41 بازدید