طنز خوب نمیشه همش دلگیر باشیم


خواستگاری  خـــــر!!!


خری آمد به سوی مادر خویش 

بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش


برو امشب برایم خواستگاری

اگر توبچه ات رادوست داری


خر مادر بگفتا  ای پسر جان 

تو رامن دوست میدارم بهتر ازجان


زبِین این همه خرهای خوشگل 

یکی را کن نشان چون نیست مشکل


خرک از شادمانی جفتکی زد !

کمی عرعر نمود وپشتکی زد !


بگفت مادر به قربان نگاهت 

به قربان دوچشمان سیاهت


خر همسایه را عاشق شدم من

به زیبایی نباشد مثل او زن


بگفت مادر برو پالان به تن کن

برو اکنون بزرگان را خبر کن


به  آداب ورسومات  زمانه

شدند داخل به رسم  عا قلا نه


دوتا پالان خریدند پای عقد ش

یه افسار طلا با پول نقد ش


خریداری نمودند یک  طویله 

هما نطوری که رسم است در قبیله 


خر عاقد کتاب خود گشایید 

وصال عقد ایشان رانمایید


دوشیزه خانم آیا رضایی؟

به عقد این خر خوشتیپ درایی؟


یکی از حاضرین گفتا به خنده

عروس خانم به گل چیدن برفته


برای بار سوم خر بپرسید

که خر خانم سرش یکباره جنبید


خران عرعر کنان شادی نمودند 

به یونجه کام خود شیرین نمودند


به امید خوشی وشادمانی

برای این دو خر  در زندگانی

/ 0 نظر / 23 بازدید